bahis lisans sorgulama altıparmak

T C. Anayasa Mahkemesi

Bir hakareti çoğunluk oyuylaortadan kaldırmak olabilecek bir şey mi? BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci BirleşimininAltıncı Oturumunu açıyorum. Sayınmilletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci Birleşiminin BeşinciOturumunu açıyorum. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci BirleşimininBeşinci Oturumunu açıyorum. HÜSEYİNKAÇMAZ (Devamla) – Rojava’da, Başur’da, Bakur’da, her yerde Kürt düşmanlığıyapıyorsunuz. HÜSEYİNKAÇMAZ (Devamla) – Yunanistan’daki yangına gönderilebilecek olanhelikopterlerimiz, yangın söndürme araçlarımız hazır dedik. Evet, yardımakoşmalıyız her yere ama Cudi’ye, Gabar’a gönderecek yangın söndürmehelikopterimiz, uçağımız yok. BAŞKAN– Önerge üzerinde söz isteyen Şırnak Milletvekili Sayın Hüseyin Kaçmaz. Yaklaşık-herhâlde yirmi saate falan yaklaşmak üzere- yirmi saattir Meclisteyiz, yirmisaat oldu. “Sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok.” diyor. Hemen hemenhiçbir harfi değişmeden bu kanun teklifi çıkacak. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci BirleşimininDördüncü Oturumunu açıyorum.

Teftâzânî, müteahhirîn kelâmcılarının bazı felsefe konularını gerçeği bütün yönleriyle ortaya koyma düşüncesiyle kelâma kattıklarını belirtmektedir. Ona göre İslâmî ilimler arasında dinî akîdeye zarar vermeyen bilgi nazariyesi ve mantık bahislerinin incelenmesine en uygun ilim kelâmdır. Nitekim usûl-i fıkhın Arap dilinden faydalandığı ve bazı ilkelerinin orada açıklandığı kabul edilmektedir (a.g.e., I, 5, 13). Cürcânî ise bu tür konuları kelâmın ilkeleri arasında değil doğrudan kelâm konuları olarak görmüştür. Başvuru, bazı internet sitelerinde ve sosyal medyahesaplarında yer alan içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesininifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkbettilt güncel giriş.

“Aman Ali Rıza Bey,ağzımızın tadı bozulmasın.” tarzı muhalefet de yok. Nasıl konuşuyorsanız, öylecevap vereceğiz, ne tondan söylüyorsanız, öyle karşılık göreceksiniz; dişe diş,göze göz, bilek bileğe. Sayınmilletvekilleri, 60’a göre 3 sayın arkadaşımıza söz vereceğiz. SayınAygun, sosyal medya düzenlemesinin amacını sordu; amacını biraz önce ifadeettim. ADALETKOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Tanal, Şanlıurfa elektrikleriyleilgili, Şanlıurfa milletvekillerimiz takip ediyorlar, yine biz de SayınBakanımıza bu konuyu ileteceğiz. Yine,kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlaliyle ilgili durumlarda, neşekilde, kişilerin nerelere başvuracağına yönelik, cevap sürelerinin neolacağına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Yeterligörüş alınması hususu… Tabii, teklifi hazırlayan milletvekillerimizakademisyenlerden, uygulayıcılardan yararlandılar, yararlandıklarını daaçıkladılar, kanun teklifinin gerekçesinde de bundan bahsediyorlar. Tebligat kabul etmiyorlar yani biz muhatapbulamıyoruz. Bu noktada,tebligatların da usulünce yerine iletilmesi noktasında çok çok önemli birdüzenleme olduğunu düşünüyorum. AKPARTİ GRUBU ADINA ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; öncelikle hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. MUHAMMEDLEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Keşke layıkıyla bir düzeltme yapabilseydiniz,bitirişiniz de iyi olsaydı keşke, yani bir şeyi düzeltelim derken… Bununlailgili atasözü var da neyse, şimdi onu söylemeye gerek yok. Yani bu üslubuMecliste hâkim kılmaya çalışıyoruz, biz değerlendirmelerimizi bu minvaldeyapmaya çalışıyoruz.

YurtGazetesi ve T24’te “FETÖ’yle mücadele biriminin yöneticisi FETÖ itirafçısıoldu.” haberini “Millî güvenliği tehdit ediyor ve kamu düzenini bozuyor.” diyeerişime engellediniz. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan 43kişiye işkence yapılmasını haber yapan “diken.com”un haberine erişimiengellediniz. Şırnak’ta bedenine 28 kurşun sıkılarak öldürülen sonra da biriple zırhlı polis aracına bağlanarak yerlerde metrelerce sürüklenen Hacı LokmanBirlik’le ilgili yapılan haberlere erişimi her yerden engellediniz çünküsuçlarınızı gizlemeye çalışıyordunuz. “PTT Varlık Fonuna devredildi, 900 milyonlira zarar etti.” konulu ve başlıklı 125 farklı habere erişim engeli getirdinizçünkü buradaki yolsuzluğunuz açığa çıkmasın istediniz. Ekonomik krize isyanedenleri, “Açız.” diyenleri, buradan sosyal medya paylaşımları yapanlarıprovokatörlükle suçladınız, terörist ilan ettiniz, gözaltına aldınız,tutukladınız. Cumhuriyet, BirGün, T24, gazete duvaR, artıgerçek, bianet,sendika.org, Diken, evrensel, ileri haber ve burada daha çok sayamayacağımızhaber sitelerine erişim engeli getirdiniz çünkü sizin yaptığınız yolsuzluklarıve hukuksuzlukları, adaletsizlikleri yazıyorlardı, o nedenle de kapatmayaçalıştınız. Ha, bu da yetmedi “erişim engeli” haberine bile erişim engeligetirdiniz. Hani sınırlarınızın gerçekten… İnsanın hayallerinin ötesinde biryasakçı zihniyetiniz var, tezahür ediyor ve ortaya çıkıyor. Yani amacınızdüzenleme falan değil, kişi hak ve özgürlükleri değil; sansür. Şimdi,Adalet Komisyonunun görüşmeleri esnasında muhalefet partilerine mensupmilletvekili arkadaşlarımız sabahın ilk ışıklarına kadar görüşlerini ifadeettiler, biz de bunları saygıyla dinledik. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisindenbir milletvekili arkadaşımız, yine İYİ PARTİ’den bir milletvekili arkadaşımız-sanıyorum ki Feridun Bahşi’ydi- yasaya itirazlarını dile getirirken bir hususuaçıkladılar.

  • Bumaddedeki bir diğer husus ise, yine verilerin Türkiye’de depolanması ve bununsonucunda meydana getirilen… Çok ciddi bir şekilde içinde sansür barındırıyorbu madde.
  • TURANAYDOĞAN (İstanbul) – Arınma hakkını kullanacaklar.
  • Bunlar Türkiye Cumhuriyetitarihinde tabii yeni nesil yasalar olarak… Bu sosyal medyayla ilgili yasa yeninesil yasa ama baskıcı iktidarlar benzer yasaları her zaman getirdiler.

Devletlerin aslında burada bir pozitif yükümlülük olarakvatandaşlarının hukukunu koruması, onların kişisel verilerine, onların kişilikhaklarına sahip çıkıyor olması da beklenen bir şey çünkü devletlermevcudiyetini vatandaşların hukukunu korudukça kazanırlar. Bu minvaldeAvrupa’da malumunuz olduğu üzere Avrupa Birliği nezdinde 95 direktifyayınlandı, akabinde bunun yönetmeliği olarak GDPR yayınlandı ki kişiselverileri koruyabilelim. Ne yazık ki bunlar kıtasal bazlı düzenlemeler vekıtasal bazlı düzenlemelerin kâfi gelmediğini görüyoruz ve biz de gittiğimizher uluslararası toplantıda bunu zaten dile getiriyoruz. Mesela, benim, birbuçuk sene kadar önce katıldığım bir toplantı olmuştu Birleşmiş Milletlernezdinde ve orada bu küresel mahiyette bir mutabakata ihtiyaç olduğunu dilegetirmiştim. Yani bu bizim partimizin çok çok uzun zamandan beri gündeminde olanbir şey çünkü bu çok çok temel bir insan hakkı. Yine,aynı şekilde bizim bu yalnız bırakılmayı tercih edemediğimiz sistem içerisinde,kendi akıllı telefonlarımız içerisinde bir uygulama yüklüyoruz ve o uygulamanıniçinde evime gidiyorum “Evinize hoş geldiniz.” yazıyor yani bu her birinizirahatsız ediyordur. Bu neden bunu biliyor, bu uygulama neden bunu biliyor? Ben,ev adresimi verdiğimi hatırlamıyorum ona, ev adresimi kullanabileceğinisöylediğimi de hatırlamıyorum.

Yaşanılanhadiselere baktığımızda, iktidar mensubu kişilere sosyal medya yoluyla yapılanherhangi bir eleştiri bir hâkime şikâyet edildiğinde en büyük hakaret sayılıyorve ceza veriliyor. Aynı eleştiri bir muhalefet milletvekiline veya muhalefettegörev yapan bir siyasiye yapıldığında da aynı mahkeme “Bu bir eleştiridir,siyasiler bu eleştirilere katlanmak zorundadır.” diye birbiriyle örtüşmeyen,birbiriyle yüzde yüz çelişen kararlar vermektedir. Millet hangi yargıyagüvenecek, millet hangi hâkimin verdiği karara güvenecek; açıkçası anlamakmümkün değil. Adalete güven olmayan bir ülkede insanların huzurlu yaşaması,geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Dolayısıyla düzenlenen bu sosyalmedya kanununun adalete güven olmayan ülkemizde neler doğuracağıvatandaşlarımızın kafasında büyük soru işaretleri bırakmaktadır. Kelâm aleyhine Selef âlimlerinden nakledilen görüşlerin, kelâm adına yapılan faaliyetlerde dinde taassup ve felsefî sözlerle insanları yanlış yollara sürükleme amacı bulunması hallerine yorumlanması gerektiğini belirtir. Ona göre kelâm ilmiyle uğraşmak farz-ı kifâyedir; kelâma karşı çıkanların bu tavırları düşünce eksikliği ve dinî konulardaki taassuplarından ileri gelmektedir (Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, s. 18; Şerḥu’l-Maḳāṣıd, I, 10-11, 46). Onların matematik konularına da geniş yer vermeleri sebebiyle neredeyse kelâm felsefeden ayırt edilemez duruma gelmiştir (Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, s. 17).